BIOGRAFIJA ŠEJHA MUHAMMEDA HUSEJNA JA’KUBA – 1. DIO

On je Ebu-l-'Ala Muhammed Ibn Husejn Ibn Ja'kub Es-Selefi El-Misri.


NJEGOVO PORIJEKLO I ROĐENJE:


Rodio se 1375.g./h., što odgovara 1956.g. po miladu, u selu Mu'temedijja, okrug Imbaba, koji pripada pokrajini Giza u Egiptu.


Njegov otac, Allah mu se Smilovao, je bio dobar insan, smatramo ga takvim i nikoga pred Allahom od grijeha čistim ne smatramo. Osnovao je šerijatsko udruženje za saradnju sljedbenika Kur'ana i Muhammedovog sunneta u Mu'temedijji, i bio je jedan od daija/pozivača ka vjerovanju u Allaha, subhanehu we te'ala! Bio je dobroćudan i dobrog srca, voljen i cijenjen među stanovnicima svog sela, veliki mudžtehid na polju reforme i poboljšanja svega što se popraviti moglo i dalo, sve dok nije preselio na Ahiret 20. ša'abana 1420.g./h.
A što  se tiče šejha Muhammeda Husejn Ja'kuba, Allah ga sačuvao, on je najstariji od muške djece i ima jednu sestru koja je starija od njega.


Stekao je diplomu mua'llima/onoga koji podučava, a potom se oženio kada je imao manje od 20 godina života.

NJEGOVO STICANJE ZNANJA:


Otputovao je u Kraljevinu Saudijsku Arabiju u periodu 1401.-1405.g./h., tako da je ovaj period za njega bio stvarni početak njegovog usmjerenja ka sticanju šerijatskog znanja.

Potom se vratio u Egipat, ali nakon toga je još nekoliko puta išao u Saudijsku Arabiju na neodređeni period kako bi se dodatno okoristio, a sve je to bilo tako jer je radio, a ujedno i sticao znanje.

U Egipu je naučio Kur'an napamet, te je bio zaposlen u centru informacija i podataka  vjerovjesničkog sunneta, a koji je ujedno jedan od prvih centara ovog tipa, koji se bavio i brinuo o unošenju Poslanikovih hadisa u kompjutere, tako da je ovaj period omogućio šejhu uviđaj u razne antologije i zbirke hadisa, pogotovo u "Kutubu-s-Sitte" (Sahihu-l-Buhari, Sahihu-l-Muslim, Sunen Ebi Davud, Sunen et-Tirmizi, Sunen Ibn Madže i Sunen en-Nesai), što mu je obogatilo i povećalo njegovo već stečeno znanje na tom polju.

Šejh je također još od samog početka vodio ličnu brigu o knjigama velikih imama, kao što su Ibnu-l-Dževzi, zatim šejhu-l-islam Ibn Tejmijje, rahmetullahi 'aleyhi, te njegovi učenici Ibnu-l-Kajjim i Imam Zehebi i mnogi dr. I zato ćemo naći da šejh preporučuje da se čitaju upravo njihova  djela, prije svega "Sajdu-l-Hatiri" i "Et-Tebsire" od Ibnu-l-Dževzija, potom "Medaridžu-s-Salikin i "Tariku-l-Hidžretejni" od Ibnu-l-Kajjima, "Sijeru E'lami-n-Nubelai" od Zehebija i čak je smatrao da kuća talibu-l-'ilma (tragača vjerskog znanja) ne smije biti bez ovih djela.

NJEGOVI ŠEJHOVI:


1) Njegova eminencija, 'Abdu-l-'Aziz Bin Baz, rahmetullahi 'aleyhi (umro 1420.g./h.). Bivši saudijski muftija, te jedan od trojice osnivača islamskog Univerziteta u Medini, a poslije je dospio i na predsjedničku poziciju tog istog Univerziteta, potom predsjedavajući "Stalne komisije za naučna istraživanja, fetvu te misionarstvo" pri Kraljevini Sadijskoj Arabiji, zatim bivši predsjednik "Fikhskog kolegija" u Mekki Mukerremi. Pa je tako šejh Muhammed Husejn Ja'kub, da ga Allah sačuva, bio učenik ovog istaknutog alima u periodu 1402.-1405.g./h. u velikom mesdžidu u glavnom gradu Saudijske Arabije, Rijadu. Tada je šejh Bin Baz poslije sabah namaza održavao dersove iz 7 (sedam) različitih knjiga, kao što su "Fethu-l-Bari", "Sahihu-l-Muslim", "Tahavijina akida", "Tefsir Ibn Kesir", "Fethu-l-Medžid"...


Na taj način, veza između šejha Husejn Ja'kuba i šejha Bin Baza je bila veoma prisna, i tako je trajalo sve do smrti cijenjenog šejha i alima, Bin Baza, neka je Allahov rahmet na njega, 1420.g./h.

2) Njegova ekselencija, Muhammed Ibn Salih El-'Usejmin, rahimehullahu, cijenjeni el-Fekih el-Usulijj (poznavalac usulskog Fikha), profesor na univerzitetu "Muhammed Ibn Saud" u Kassimu, te bivši član "Asocijacije istaknutih alima" pri Saudijskoj Arabiji.


Šejh Husejn Ja'kub je učio kod uvaženog 'Usejmina godine 1410.g./h. u periodu od 6 mjeseci, kada je šejh 'Usejmin šerhio/komentarisao knjigu "Zadu-l-Mustakne'", djelo iz hanbelijskog fikha. I to je ustvari šerh/komentar koji je poslije odštampan u nekoliko tomova pod nazivom "Eš-Šerhu-l-Mumti'u ala Zadi-l-Mustakne'".

3) Uvaženi šejh, 'Abdullah Ibn Ka'ud, Allah ga sačuvao. – Član "Asocijacije istaknutih alima", i bivši član "Stalne komisije za naučna istraživanja, fetvu i misionarstvo" pri Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Tako je šejh Muhammed Husejn Ja'kub bez prekida prisustvovao njegovim hutbama petkom u njegovom mesdžidu, i pri tome ga je još posjetio nekoliko puta u njegovoj kući, i zahvaljujući tome okoristio se mnogo od njega. Tokom tih njegovih posjeta, šejh Husejn Ja'kub se savjetovao sa uvaženim šejhom Ibn Ka'udom i pri tome pokupio od njega veoma vrijedne savjete.

4) Uvaženi šejh, 'Abdullah Ibn Gudejan, Allah ga sačuvao. Profesor na fakultetu Šerijata i predsjednik obavještajnog suda, kao i bivši član "Asocijacije istaknutih alima" pri  Saudijskoj Arabiji. Uvaženi šejh Husejn Ja'kub je učio kod njega i preslušao veliki dio knjige "Kawa'id" od Ibn Redžeba El-Hanbelija.

5) Istaknuti šejh i alim, 'Abdullah Ibn 'Abdi-r-Rahman El-Džibrin, Allah ga sačuvao! Bivši član "Komisije za fetve pri Saudijskoj Arabiji". Šejh Muhammed Husejn Ja'kub je sticao znanje kod njega u trajanju 6 mjeseci, a pri tome je  uvaženi šejh Ibn Džibrin podučavao iz dviju knjiga: "Fethu-l-Medžid" i "Zadu-l-Mustakne'".

6) Istaknuti islamski učenjak, Muhammed El-Muhtar Eš-Šenkiti, Allah ga sačuvao! El-Fekihu el-Usulijju (poznavalac usulskog Fikha), koji je posjedovao nevjerovatne sposobnosti za vazove i hutbe, kao i korisne dersove, a koji je bio gost grada Allahovog Poslanika, 'aleyhis-selam, kao i redovan muderris (onaj koji drži dersove i podučava) u džamiji Muhammeda, sallallahu 'aleyhi we sellem. Šejh Muhammed Husejn Ja'kub ga je posjetio u njegovoj kući, i učio je kod njega jedan dio knjige "Umdetu-l-Ahkam" iz hanbelijskog fikha.

7) Uvaženi šejh i alim, 'Abdullah Ibn Muhammed El-Emin Eš-Šenkiti, Allah ga sačuvao! Predsjednik odsijeka za tefsir pri islamskom Univerzitetu u Medini Muneweri. Šejh Muhammed Husejn Ja'kub se družio s njime sedmicu dana na jednom putovanju, pa je rekao: "Mnogo sam se okoristio od njega, a naročito u vezi mirnoće i smiraja prsa prema svim musimanima!"

8) Šejh 'Atijja Salim, rahmetullahi 'aleyhi. Alim, teolog, i najistaknutiji učenik njegove eminencije, šejha Muhammeda El-Emina Eš-Šenikitija, rahimehullah. I on je taj koji je završio njegovu knjigu "Adwau-l-Bejan", bio je poznat po svom znanju i svom fikhu, sve dok nije preselio na Ahiret 1420.g./h.

9) Uvaženi alim, Ebu Bekr El-Džezairi, Allah ga sačuvao! Alim, teolog i muderris u Poslanikovoj džamiji u Medini, vlasnik mnogo vrijednih i korisnih knjiga, kao što su "Minhadžu-l-Muslim", "Akidetu-l-Mu'min" i mnoge druge... Šejh Muhammed Husejn Ja'kub je prisustvovao kod njega na nekoliko njegovih dersova iz oblasti tefsira u Poslanikovoj džamiji, i sve to ga je učinilo prisnim prijateljem sa uvaženim šejhom Ebu Bekrom, Allah mu se smilovao, sve do dana današnjeg. A ovo se najviše odrazilo kroz riječi pohvale koje je napisao šejh Ebu Bekr u uvodu svoje  knjige "Ila el-Hude-'tina" šejhu Muhammedu Husejnu Ja'kubu, gdje  je rekao o njemu: "Istaknuti učenjak i prijatelj i dobar insan, šejh Muhammed Husejn Ja'kub."

10) Istaknuti alim, 'Abud-l-Kadir Šejbe-l-Hamed, Allah ga sačuvao! Šejh Ja'kub je učio pred njim i slušao od njega dersove iz oblasti tefsira.

11) Uvaženi šejh, Usama Muhammed 'Abdu-l-'Azim Eš-Šafi'i El-Misri, Allah ga sačuvao! Alim, teolog, uzor i primjer pobožnjaka svog vremena. Profesor i predsjednik odsijeka za Usulu-l-Fikh na Univerzitetu Al-Azhar u Kairu. On je taj koji je najviše ostavio traga na šejhu Muhammedu Husejnu Ja'kubu, naročito u pravcu odgoja i pročišćenja. Šejh je pred njim učio i slušao njegova raznorazna predavanja i komentare knjiga od Ibnu-l-Kajjima i Ibnu-l-Dževzije, da im se obojici Allah smiluje.
Šejh Muhammed Husejn Ja'kub je rekao o njemu: "Kada sam se vratio iz Kraljevine Saudijske Arabije, pričali su mi o njemu, i ja sam odmah otišao njemu i pri tome me je zadivio od prvog momenta kada sam ga zatekao nateklih stopala od stajanja u namazu, a to  je svakako od osobina dobrih i pobožnih insana, pa sam zbog toga ostao kod njega!"
12) Šejh Redžai El-Misri El-Mekki, Allah ga sačuvao! Preslušao je kod njega mnoge komentare predanja od Begavija u mesdžidu studenata fikha u Kairu.

13) Istaknuti šejh, alim i muhaddis, Muhsin El-'Abbad, Allah mu se smilovao! Susreo se s njim u Medini Muneweri i pri tome ga posjetio u njegovoj kući, pa mu je šejh El-'Abbad poklonio nekoliko svojih knjiga.

14) Šejh Muhmmed Husejn Ja'kub se još sastao sa šejhom Mukbil Ibn Hadi-l-Vadi'i, Allah ga sačuvao, na islamskom Univerzitetu u Medini.

15) Zatim, vidio je šejha, muhaddisa i istaknutog alima, Muhammeda Nasiru-d-Dina El-Albanija, Allah mu se smilovao, tokom hadždža i još je dva puta  pričao s njime preko telefona.
Šejh Ja'kub se sastao u Egiptu sa šejhovima i daijama današnjice žudeći za povezanošću i međusobnoj ljubavi i poštovanju, pa zbog toga ćes naći da šejh kada god ih spominje na svojim predavanjima, nikoga ne oslovi osim sa riječima: "Naš šejh!", a od tih su sljedeći:
- Šejh Muhammed Safwet Nuru-d-Din, predsjednik društva pomagača Sunneta Muhammeda, 'aleyhis-selam.
- Šejh Muhammed Ibn 'Ismail El-Mukaddem
- Šejh Ebu Ishak El-Huwejni
- Šejh Muhammed Hassan
- Šejh Ebu Zerr El-Kalemuni... i ostali, da ih Allah sve zajedno sačuva!

Izvor: ar.islamway.net/
Za www.islam-iman.com – Preveo: Čolaković Sulejman, student fakulteta Šerijata na islamskom Univerzitetu u Medini Muneweri!

 

islammylife.tv