Gušter koji je raspaljivao vatru na Ibrahima, alejhis-selam

Imam Buhari je zabilježio od Seida ibnul-Musejjeba da ga je obavijestila Ummu Šerik, radijallahu anha, da joj je Allahov Polsanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio ubijanje guštera (zelenbaća). (3307)

U hadisu 3359 dodala je i da je još rekao: “On je (tj. gušter) raspaljivao vatru protiv Ibrahima, alejhis-selam.”

Prenosi Džabir, radijallahu anhu, da je Allahov Polsanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista Ibrahim kada je bio bačen u vatru na zemljinoj površini nije bilo životinje a da nije gasila i odbijala vatru od njeg osim guštera (daždevnjaka). On je tada raspaljivao vatru nad njim.”1)

Jasan razlog zašto je naređeno ubijanje guštera naveden je u hadisu a to je da je on raspaljivao vatru protiv Ibrahima, alejhis-selam, onda kada je bio bačen u nju. Ovaj razlog spominje se u više predaja. Kod imama Nesa’ijje navodi se predaja od Seida ibnul-Musejjeb koji kaže da je neka žena ušla kod Aiše, radijallahu anha, a u ruci je držala štap. Upitala ju je: ‘šta je to?’ pa je odgovorila: ‘za ove guštere. Jer nam je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pričao da nije bilo nijedne životinje a da nije gasila i odbijala vatru od Ibrahima, osim ovog guštera. Pa je naredio da se ubija.’”2)

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je guštera nazvao štetočinom (fuvejsik). Kod imama Muslima navodi se predaja od Amira ibn Se`ada, a on od njegova oca da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio ubijanje guštera i nazvao ga štetočinom. Predaja o tome nalazi se i kod imama Buharije od Aiše, radijallahu anha. (1831 i 3306).

Imam Nevevi, rahimehullah, kaže: “Što se tiče njegova oslovljavanja “štetočinom” pa to je kao i pet štetočina koje je naređeno ubijati i u haremu i van harema. Osnova riječi “štetočina” (el-fisk) je izlazak. Te ovih pet spomenutih su, nadmašujući ih u zlu i uznemiravanju, izašle od većine ostalih gmizavaca,.”

U vjerodostojnim hadisima potvrđena je nagrada onom ko ubije guštera.

Prenosi Aiše, radijallahu anha, da je Allahov Polsanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah je prokleo škorpia. On ne ostavlja (na miru) ni klanjača ni neklanjača. Ubijte ih i van harema i u haremu.”3)

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Polsanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko ubije guštera iz prvog udarca biće mu upisano toliko i toliko dobrih djela (sevapa). A ko ga ubije iz drugog udarca imaće toliko i toliko dodrih djela, manje nego onaj prvi. I ko ga ubije iz trećeg udarca imaće toliko i toliko dodrih djela, manje nego onaj drugi.”4)

U nekim predajama ta je nagrada i precizno određena: Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko ubije guštera iz prvog udarca biće mu upisano stotinu dobrih djela (sevapa). A ko ga ubije iz drugog udarca imaće toliko i toliko dodrih djela. I ko ga ubije iz trećeg udarca imaće toliko i toliko dodrih djela.”5)

Halil Makić

IMAM.BA