AHAD HADIS

Fetva šejha AbdulAziza b. Baza, Allah mu se smilovao

PITANJE: 

Što se misli pod pojmom ahad-hadis? Da li ih možemo koristiti (kao dokaz) u pitanjima koja se tiču akide (vjerovanja)?

ODGOVOR: 
Ahad-hadis je hadis koji ne ispunjava uvjete muttevatir hadisa (hadis kojeg iz svake generacije prenosioca prenosi veliki broj prenosioca do stepena da je nemoguće da su se složili na laži).

Također se naziva i Haberul-ahad, a dijeli se u 3 kategorije:
1. Mešhur ili mustefid (hadis kojeg prenosi 3 ili vise prenosioca iz svake generacije u lancu prenosioca),

2. 'Aziz (hadis u kojem nema manje od 2 prenosioca u svakoj generaciji lanca prenosioca) i

3. Haberul-vahid (hadis kod kojeg se u nekom dijelu lanca prenosioca, nalazi samo jedan prenosioc).

Ovo navode učenjaci hadisa uključujući i Hafiza Ibn-Hadžera, Allah mu se smilovao, u njegovoj knjizi "El-Nukbah veš-šerheha". Prema stavu ehli-sunneta vel-džema’ata, ahad hadis se može koristiti kao dokaz u pitanjima koji se tiču ‘akide ako je njegov lanac prenosilaca vjerodostojan (ispravan). 
Da nam Allah podari uspjeh.


S engleskog preveo: Amir Hadžović

Revizija prijevoda: Saud Šabović


IZVOR: http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx…&