ODGOVOR NA PITANJE O ALLAHOVOM SVOJSTVU UZVIŠENOSTI (ULUVV)

Fetva šejha Abdulaziza b. Baza, Allah mu se smilovao

Od ‘Abdul-Aziza b. ‘Abdullaha b. Baza našem dragom bratu Muhammedu b. Ahmedu Sindiju, Allah ga uputio ona ono što je ispravno, povećao mu znanje i iman. Amin.

Es-selamu ‘alejkum ve rahmetullah ve verekatuhu.

Do mene je došlo tvoje poduže pismo koje nije datumski označeno, Allah te uputio, koje sadrži sljedeće stvari:

Prva: Na početku pisma ti kažeš: “Allah je čist i uzvišen od pravca i obuhvatnosti mjestom.”

Druga: Također kažeš: “Ono što mi je skrenulo pažnju iščitavajući knjigu: “Sira’ bejn el-hakk ve el-batil” od Sa’da Sadika…” nakon čega navodiš dokaze o Allahovoj uzvišenosti koje on navodi iz ajeta i hadisa, nakon čega si rekao: 
“Ne znam šta ovaj pisac i njemu slični hoće da postignu sa ovakvim ubjeđenjem koje zasigurno može povesti u smutnju, nered, podvajanje, a posebno kada se obični narod pridržava onoga što se u knjizi spominje, i vjerujući da Allah postoji na nebesima…” 
Na kraju pisma ti navodiš Er-Razija, El-Kurtubija i Es-Savija kao svoje izvore, tako da na to mogu odgovoriti i to opovrgnuti.

Ono što ja vidim iz tvoga pisma jeste da ti nemaš jasan uvid u vjerovanje po pitanju oblasti Allahovih imena i svojstava, te da si potreban daljeg istraživanja kako bi bio učeniji po pitanju principa akide.

Zato, znaj, Allah ti se smilovao, da se ehlis-sunnet vel-džema’at, ashabi Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i oni koji ih slijede u pravednosti, jednoglasno slažu da je Allah na nebesima, iznad Svoga Arša (Prijestola), te da se ruke dižu ka Njemu Uzvišenom (u dovi), našta ukazuju ajeti i vjerodostojni hadisi.

Oni se također slažu da On nije u potrebi za Aršom ili bilo čime drugim, dok su sva stvorenja u potrebi za Njim.

Nadalje, oni se jednoglasno slažu da je On u pravcu uluvva’ (uzvišenosti) iznad Arša, iznad svih stvorenja, ali ne i unutar nebesa - čist je On od toga najvećim stepenom uzvišenosti. Naprotiv, Allah je iznad svih stvorenja, uzvisio se iznad Svoga Arša uzvisivanjem koje priliči samo Njegovoj veličanstvenosti i moći. To ne sliči onome kod stvorenja, niti u bilo kojem drugom svojstvu, baš kao što je imam Malik, rahimehullah, odgovorio na pitanje o Njegovom uzvisivanju, kazavši:
“Poznato je da se Allah uzvisio dok nam je kakvoća toga nepoznata. Vjerovanje u to je obaveza, a pitanje novotarija!”, tj. pitanje o kakvoći uzvisivanja je novotarija!
Ovo je stav ehlis-sunneta po pitanju Allahovih svojstava, kao što Malik reče, da je značenje uzvisivanja poznato kroz arapski jezik kojim se Allah obratio Svojim stvorenjima. Međutim, kakvoća ovog Allahovog potpunog, potvrđenog Mu svojstva, nije poznata, On u ničemu ne sliči Njegovim stvorenjima.

Ovaj moj odgovor je potreban detaljnije elaboracije, a to ćemo uraditi nakon što dođem u Medinu – inšallah – kada ćemo pogledati tvoje pismo i ukazati na greške koje ono sadrži.

Savjetujem te da razmisliš o Plemenitom Kur’anu i da vjeruješ da sve našta se u njemu ukazuje o po pitanju Njegovih imena i svojstava, da je to istina i onako kako priliči samo Njemu.

Također treba da vjeruješ da sve što se u Kur’anu spominje po pitanju drugih svojstava, da je to istina i da nije dozvoljeno metaforično tumačiti Allahova svojstva, niti vanjštinsko značenje koje priliči Allahu izokrenuti u drugo, niti smatrati da njihovo značenje nije poznato, jer je to vjerovanje novotara.

Ehlis-sunnet vel-džema’at ne tumači metaforično ajete i hadise koji spominju Allahova svojstva, ne mijenjaju njihovo vanjštinsko značenje, niti kažu da njihovo značenje nije poznato. Naprotiv, oni vjeruju da je istina ono što se značenje teksta dokazuje i da se to pripisuje Allahu onako kako priliči samo Njemu Uzvišenom lišeno ikakvog poređenja sa stvorenjima. Baš kao što On Uzvišeni kaže:
"Reci: 'On je Allah - Jedan! Allah je utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!'" (Prijevod značenja, El-Ihlas, 1 - 4)
"…Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi." (Prijevod značenja, Eš-Šura, 11)
Dakle, Allah negira poređenje Njega sa stvorenjima dok potvrđuje da On čuje i vidi onako kako to priliči samo Njemu - i ovakav je slučaj sa svim Allahovim svojstvima.

Također ti preporučujem da pročitaš odgovor šejhul-islama Ibn-Tejmijje kojeg je dao stanovnicima Hameh i Tedmura (tj. odgovori koji su štampani kao knjige: “Hamevija” i “Tedmurija”), koji su izuzetno korisni, koji pojašnjavaju stav sljedbenika sunneta i sadrže neke citate od njih, a posebno Hamevija. One također sadrže odlučujući odgovor novotarima.

U dodatku, preporučujem ti i da pročitaš “El-Kasida en-Nunijja” i “Muhtesar es-sava’ik el-murseleh” od vrhunskog učenjaka Ibnul-Kajjima, rahimehullah, koji također sadrže pojašnjenje stava ehlis-sunneta i odgovor novotarima kojeg nećeš naći u drugim knjigama, zajedno sa referencama i pojašnjenjem kur’ansko-hadiskih dokaza i govora prvih pohvaljenih generacija ovoga ummeta.

Molim Allaha da nas sve uputi na korisno znanje i pravedna djela, te da nam podari ispravno shvatanje vjere islama i da nas pomogne da se toga pridržavamo. Molim Ga da nas zaštiti od zastrane srca i zablude koje smutnja nosi, jer On sve čuje i blizu je. Esselamu ‘alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.


Sa engleskog preveo: Saud Šabović

IZVOR: http://alifta.com/Fatawa/FatawaChapters.aspx…