Definicija širka prema učenjacima hanefijskog mezheba

1. DIO

1. Potpuno nam je jasno nakon izlaganja prethodno spomenutih vrsta sirka, da se ulema hanefijskog mezheba nije ogranicila samo na govor o tevhidu rububijje, vec su upozorili na vrste sirka i u ibadetima. Stavise, njihovi primjeri obuhvacaju i sirk u Allahovim, dz.s., imenima i svojstvima kao npr. pripisivanje nekih Allahovih, dz.s., osobina nekome od stvorenja, ili pretjerano velicanje nekog stvorenja do te mjere da bude uzdignut na stepen bozanstva.

Slijede izreke ucenjaka hanefijskog pravca o vrstama sirka i njegovim podjelama. (1)

Kaze imam Ahmed es-Serhendi (2) da se sirk dijeli na dva dijela:

1. Sirk u nuznosti postojanja
2. Sirk u ibadetu

Imam Ahmed er-Rumi (3) i sejh Sidzdzan Bahsul-Hindi su naveli sest vrsta sirka. Od tih vrsta je i sirk "priblizavanja" a to je ibadet nekome ili necemu da bi se priblizilo (4). Uzvisenom Allahu (5).


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(1) Da se primjetiti da su podjele sirka koje ce navesti hanefijski ucenjaci samo primjeri dijela iz prakse zastupljene u nekim islamskim drustvima, zbog opceg neznanja, u kojima se Allahu neko ili nesto cini ravnim. Nema sumnje da su oni ulozili ogroman trud u radu na ovom polju, mada bi, po mom misljenju, bilo djelotvornije da su ukazali na opce pojave sirka sa navodenjem dokaza. Detaliziranje u objasnjenju vrsta sirka je neograniceno, zato sto su ibadeti u kojima se moze naci sirk mnogobrojni. Zasto su se dakle hanefijski ucenjaci skoncentrirali na navodenje detalja i konkretnih primjera? To upravo potvrduje ispravnost misljenja, koje od prije zastupamo, kako je velika briga hanefijskih ucenjaka o upozoravanju na sirk u ibadetu.

(2) Ahmed bin Abdul-Ehad es-Serhendi el-Hanefi. Od njegovih djela su: "Bejan el-akideh ala mezheb el-maturidije" i "Tehzib tarikatis-sufijje" i "Risaletu fi isbat En-nubuvve" i dr. Na ahiret je preselio godine 1034. pp Hidzri. Pogledaj njegovu biografiju u: "Nuzhetul-havatir" (5/34-55).

(3) Ahmed bin Muhammed el-Akihsari el-Hanefi, kod ucenjaka Osmanske drzave bio je poznat pod nadimkom Er-Rumi. Ima nekoliko pisanih djela, bio je zaokupljen poducavanjem serijatskih nauka, izdavanjem fetvi, sabiranjem djela i rukopisa. Preselio je na ahiret 1043. hidzretske godine. Pogledaj njegovu biografiju u: "Hidajetul-arifin" 1/157 i "Mu'dzemul-muelifin" 2/83.

(4) Dokaz je Allahov uzviseni govor: ..."A ne obozavamo ih osim da nas sto vise priblize Allahu". (Prijevod znacenja sure Er-Zumer, 3.

(5) "Medzalisul-ebrar ala hazinetul-esrar" (150-152).

 

2. DIO

 

1. Imam Muhammed Ismail ed-Dehlevi /1/ i sejh Ebul-Hasan en-Nedevi kazu: "Širk se ne ograničava samo na to da se izjednači zvanje nekoga sa Allahom, smatrajući ih istovjetnim. Širk je također da čovjek dođe s djelima koja se čine samo Allahu, dž.š., pa ih pripiše ili učini nekome od ljudi ili drugih stvorenja ili predmeta, kao što su: sedžda, prinošenje žrtve, zaklinjanje, upućivanje dove za pomoć u teskoći, vjerovanje da je dotični prisutan na svakom mjestu, da nadzire naše ibadete, te da on upravlja i raspolaže sa svim. Sve navedeno je širk i čovjek s tim postaje mušrik" -

/2/ (citat je od šejha En-Nedevija). Ove definicije širka jasno govore da se veliki broj imama hanefijskog pravca nije ograničio u objašnjenju širka i njegove definicije samo na tevhid rububijje - jednoću Allahovog stvaranja, nego su, kao što se vidi, smatrali ibadet nekome pored Allaha, dž.š. velikim širkom, bilo o kakvom se ibadetu radilo. To je širk koji poništava dobra djela i Allah, dž.š., neće primiti od njegovog počinioca ni taj ibadet niti otkup. O ovome širku, Allah, dž.š., kaže: "A tebi, i onima prije tebe je objavljeno: 'Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, tvoja djela će sigurno propasti, a ti ćeš izgubljen biti".

/3/ Uzvišeni, također, kaže: "Oni među vama koji od vjere svoje otpadnu i kao nevjernici umru - njihova djela bit će poništena na ovom i onom svijetu"

/4/. Uzvišeni dalje kaže: "Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište će njegovo Džehennem biti; a nevjernicima neće niko moći pomoći" /5/. Uzvišeni Allah također kaže: "Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit će manje grijehe od toga kome hoće" /6/.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/1/ Muhammed Ismai'l bin Abdul-Ganijj bin Abdur-Rahim el-Umerij ed-Dehlevi el-Hanefi, rođen je u Dehliju 1193. h. g., a preselio na Ahiret 1246. h. g.; Njegova su djela: "Takvijetul-iman", "Tenvirul-ajnejn fi isbati ref'il-jedejn" i druga.

/2/ "Takvijjetul-iman", 22-23 i "Risaletut-tevhid" od Nedevija.

/3/ Prijevod značenja sure Ez-Zumer, 65.

/4/ Prijevod značenja sure El-Beqare, 217. /5/ Prijevod značenja sure El-Maide, 72. /6/ Prijevod značenja sure En-Nisa, 48.

 

3. DIO

 

1. Tako su djela mušrika poništena i oni su gubitnici. Džennet im je zabranjen i Allah, dž.š., im nikada neće oprostiti njihov širk. Svi ovi oblici i vrste koje su spomenuli ubrajaju se u veliki širk koji se pojavio kod prijašnjih Arapa a ima ga još uvijek u ovome ummetu. Šejtan im je uljepšao ova djela, pa se pozivaju na neosnovane dokaze, baš kao što kaže Uzvišeni o njima: ... "Mi ih obožavamo samo zato da bi nas što više Allahu približili." (1)

U drugom ajetu kaže Allah: "Oni pored Allaha obožavaju one koji im ne mogu ni nauditi niti kakvu korist pribaviti, i govore: 'Ovo su naši zagovornici kod Allaha!'" (2).

Sve ih ovo tereti i dokaz je protiv njih iako su priznavali da je Allah Stvoritelj, Onaj Koji daje opskrbu, Koji oživljava i usmrćuje, Koji rukovodi svime, kao što o njima kaže Uzvišeni Allah: "A da ih upitaš: 'Ko je stvorio nebesa i Zemlju?' - sigurno bi rekli: 'Allah'. (3)

Pogledaj ovu neshvatljivu kontradiktornost i začuđujuću zabludu! Allah, dž.š., ga je stvorio i obdario i on to priznaje, a potom obožava drugog! Slavljen neka je Allah, dž.š., On je visoko iznad onoga što Mu oni pripisuju! Mnoge neznalice vjeruju da je samo tevhid rububijje - vjera u jednoću Allahovog stvaranja - tražen od njih i da je dovoljan, te zbog toga lahko upadnu u širk uluhijje - da samo Allahu pripada božanstvenost i da se samo Njemu ibadet čini. Tako su upućivali mnoge oblike ibadeta nekome ili nečemu pored Allaha, dž.š., putem dove (4), traženjem pomoći i sl., ne shvaćajuci da je i dova ibadet kao što je to rekao Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem.

Zapadanje u ovu vrstu širka nije rijetko i lahko ga je pronaći kod mnogih neznalica. Razlozi tome leže u smanjenju islamskih učenjaka, zastranjivanje (u ovoj oblasti) nekih koji sebe smatraju ulemom i dr. Medutim, iz prethodnog govora učenjaka hanefijskog pravca, u pogledu vrsta širka, jasno se primjećuje da oni na istu razinu stavljaju širk u jednoći Allahovog stvaranja i širk u ibadetu i svojstvima. Nisu se ograničili samo navođenjem jedne vrste, nego su ih sve spomenuli.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Prijevod značenja sure Ez-Zumer, 3.

(2) Prijevod značenja sure Junus, 18.

(3) Prijevod značenja sure Lukman, 25.

(4) Shodno hadisu "Dova je ibadet" koji bilježe: Ahmed (4/267), 267, 27, Ebu Davud 2/161 u poglavlju "Namaz" dio "Dova" H. 1479. Et-Tirmizi (211) H. 2969 u tumačenju jednog dijela sure El-Beqara (5/374) H. 3247, u jednom poglavlju iz sure El-Mu'min 5/456 H. 3372 u poglavlju "Dova" dio "O koristi dove", Ibnu Madže (2/1258) H. 3828 u poglavlju "Dova" dio "Korist dove", El-Buhari u knjizi ponasanje pojedinca" 105,i Ibn Ebi Sejbe u El-Musannefu 6/21 H. 29167 u poglavlju "Korist dove", Ibn Hibban 2/124 H. 887 (ihsan), El-Bejheki u Es-Ša'b 2/37 H. 1105, El-Hakim u El-Mustedreku 1/491 gdje kaže da je lanac prenosilaca ispravan, dok ga El-Buhari i Muslim ne navode, a Ez-Zehebi se slaže s njim u ocjeni i Ibn Džerir u djelu "Et-Tagjir" (78/24, 79).

Svi ovi učenjaci prenose hadis preko Jesia el-Kindijja od Nu'mana bin el-Besira merfu'an (tj. lancem prenosioca koji se završava sa Poslanikom, sallallahu 'alejhi we sellem).

 

Priredio: Amir Hadžović

(islammylife.tv)